Tanévkezdési tájékoztató a közétkeztetés igénybevételéhez 2020/2021-ES TANÉV

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatom, hogy a 2020/2021-es tanévre az intézményi étkezést a Közintézményeket Működtető Központ az iskolai tanítási napokon biztosítja.

Étkezés megrendelése, igénybejelentés:

Gyermeke közétkeztetésben történő részvételét, a „Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez” nyomtatvány kitöltésével tudja igényelni.

 • Ált. Iskola Alsó tagozat – NY-1.-A._étk.igénybejelentő
 • Ált. Iskola Felső tagozat – NY-1.-F._étk.igénybejelentő
 • Középiskola – NY-2._étk.igénybejelentő
 • Kollégium (Ált.Isk.-i) – NY-3._étk.igénybejelentő
 • Kollégium (Középisk.-i) – NY-4._étk.igénybejelentő
 • Kollégium (SPORT) – NY-5._étk.igénybejelentő

Az igénybejelentőt a tanuló szülője/gondviselője tölti ki, írja alá.

Egy adott étkezési hónapon belül az étkezési napokra egyforma étkezésfajta (pl. TEU) és étkezés típus (normál, diétás) rendelhető, étkezési naponként nem lehet változtatni a rendelést, továbbá az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés esetén legalább a déli meleg főétkezés (ebéd) megrendelése kötelező.

Kollégiumban étkező tanulók az ebédet CSAK EGY HELYEN – vagy a kollégiumban, vagy az oktatási intézményükben – rendeljék meg!

Diétás étkezés megrendelése

Diétás étkezési igényt a „Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez”nyomtatványon kell megjelölni!

A diétás étkezés igénybevételéhez szükséges iratok – az igénybejelentő nyomtatvány mellett:

 1. Szolgáltatói adatkezelési nyilatkozat a diéta megnevezésével (későbbi időpontban kerül kiküldésre)
 2. Szakorvos által kiállított AMBULÁNS LAP
 3. Szakorvosi igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről nyomtatvány másolata – ha van – (amennyiben ezen a nyomtatványon nincs feltüntetve a diéta típusának pontos meghatározása, a szülőnek szükséges kérni egy olyan igazolást is a szakorvostól, melyen egyértelműen fel vannak tüntetve az érzékenységet kiváltó anyagok).

A szolgáltató csak így tudja biztosítani a diétás étkezést.

Étkezési kedvezmények igénybevétele

Amennyiben a tanuló jogosult valamilyen étkezési kedvezményre, akkor azt a „TÁMOGATÁS igénybejelentő” nyomtatvány kitöltésével mindenképpen szükséges jelezni! A kedvezmény jogcímétől függően a megfelelő nyomtatvány minden oldalát be kell nyújtani. (Iskolák: NY-6., Kollégiumok: NY-7.)

A kérelmező gyermekenként külön nyilatkozatot nyújt be, akkor is, ha ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést.

Az ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő) felelőssége időben benyújtani a térítési díjkedvezményre jogosító dokumentumokat, nyilatkozatokat, ennek hiányában a kedvezmény nélküli árat kell az étkezésért fizetni.

Kedvezmény típusa általános iskola

(1-8. évfolyam)

(1-8. évfolyamon felül) gimnázium, szakképzők Benyújtandó iratok
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 100% térítési díj kedvezmény / ingyenes 50 % térítési díj kedvezmény (hatósági döntés, jegyző állítja ki) Megállapításáról szóló érvényes határozat másolatát (minden oldalt) csatolni szükséges!
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 50 % térítési díj kedvezmény 50 % térítési díj kedvezmény Magyar Államkincstár (MÁK) által rendszeresített, jogosultságot igazoló, érvényességi időszakot tartalmazó dokumentum (magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló Határozat, (minden oldalt) csatolni szükséges! (ha nincs, akkor Szakorvosi igazolás)
Tartósan beteg – Sajátos Nevelési Igényű (SNI) 50 % térítési díj kedvezmény 50 % térítési díj kedvezmény a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakértői véleménye másolatának benyújtása (minden oldalt) csatolni szükséges!
Három vagy több gyermeket nevelnek a családban 50 % térítési díj kedvezmény 50 % térítési díj kedvezmény a TÁMOGATÁS igénybejelentő” nyomtatvány I. RÉSZ és II. RÉSZ (nyilatkozat) kitöltése. szükséges!
Nevelésbe vett gyermek 100% térítési díj kedvezmény / ingyenes 100% térítési díj kedvezmény / ingyenes a TÁMOGATÁS igénybejelentő” nyomtatvány I. RÉSZ kitöltése és III. RÉSZ/II. pont hatósági igazolása a nevelésbe vételről. (328/2011. Korm. rend. 9. mellékl.)
Utógondozói ellátásban részesülő gyermek 100% térítési díj kedvezmény / ingyenes 100% térítési díj kedvezmény / ingyenes a TÁMOGATÁS igénybejelentő” nyomtatvány I. RÉSZ kitöltése és III. RÉSZ/II. pont hatósági igazolása az utógondozásról. (328/2011. Korm. rend. 9. mellékl.)

Adatmódosítás, étkezés lemondása

A tanítási év ideje alatt minden változást írásban kell bejelenteni beérkezési határideje a tárgyhónapot megelőző hónap 20-a. (Adatváltozás nyomtatványok: Iskolák: NY-8., Kollégiumok: NY-9.)

Az étkezés típusa év közben kizárólag minden hónap 1-től változtatható meg

Végleges lemondás, kiiratkozás esetén: elszámoló egyenleg kérhető a KÖZIM elérhetőségein. A kiskorú gyermek önállóan nem mondhatja le étkezését. Minden esetben szülő, gondviselő írásos lemondó nyilatkozata szükséges (NY-10_étk._LEMONDÁS bejelentő).

Hiányzás bejelentése

Ha az étkezést – távollét, betegség vagy intézményi jogviszony megszűnése miatt – a jogosult (tanuló) nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást előre be kell jelenteni az oktatási intézményben az étkeztetéssel foglalkozó kapcsolattartónak, személyesen, írásban, telefonon vagy e-mailben.

A hiányzó tanulók étkezését –a tanuló nevének, osztályának megadásával és a hiányzás időtartamának megjelölésével – 08:45 óráig lehet lemondani az iskolák elérhetőségein.

08:45 óra előtt a lemondás a bejelentés napját követő napra, azután a lemondás a bejelentéstől számított 2. napra kerül rögzítésre a programban.

A hétfői étkezés lemondására előző hét pénteken 08:45 óráig van lehetőség.

Abban az esetben, ha a szülő/gondviselő, illetve pedagógus nem jelentette le a hiányzást, annak visszamenőleges rögzítésére lehetőség nincs. A hiányzás bejelentése a szülő/gondviselő felelőssége.

Középfokú intézményekben 9. osztálytól kezdődően minden tanuló csak étkezési jeggyel veheti igénybe az étkezést! Lemondás az étkezési jegyek leadásával történik.

Aki nem veszi fel az étkezési jegyét előző hónap végéig, annak az étkezési szokása törlésre kerül a következő hónaptól addig, amíg étkezési jegyét fel nem veszi.

Étkezési térítési díj fizetésének módjai

Az étkezési térítési díj fizetési módját is az igénylés időpontjában kell jelezni a KÖZIM felé a „Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez” nyomtatványon az erre a célra kijelölt pontban:

 • Banki átutalással Általános iskoláknál a 11744003 – 15802255 – 10010000 számú bankszámlára,
  Középiskoláknál a 11744003 – 15802255 – 02130000 számú bankszámlára.

Az utalás beazonosítása érdekében a számla utalásakor minden esetben a tanuló azonosítóját a számlán megadott formátumban (az azonosító megtalálható az értesítő e-mailben is) az utalás közlemény rovatában kötelező feltüntetni, ennek hiányában az átutalás beazonosíthatatlanná válik, és visszautalásra kerül.

 • Készpénzátutalási megbízással (csekken). A tanuló részére a számlák kiosztásával együtt kerül átadásra a csekk.
 • Csoportos beszedési megbízással, amelynek feltételeiről munkatársunk nyújt felvilágosítást.
 • Készpénzzel (Csak a Bárczi és Ridens iskolákban). A tanulók részére hónap elején a fizetési összegről szóló értesítés alapján.

Az étkezési térítési díjat egy havi időtartamra legkésőbb a tárgyhónap 20. napjáig meg kell fizetni csekken, át kell utalni, csoportos beszedési megbízással rendezni, illetve készpénzzel befizetni a KÖZIM étkezési alszámlájára.

A befizetett összegből/összegekből mindig a legkorábban keletkezett rendezetlen étkezési térítési díj számla kerül kiegyenlítésre, részben, vagy egészben.

A befizetendő étkezési térítési díj összegéről, az esetleges hátralék összegéről tájékozódhatnak személyesen, telefonon (42/512-835) vagy e-mailben (etkezes@kozim.hu) az étkezési nyilvántartásért felelős ügyintézőknél.

Ha a tanuló a továbbiakban már nem kéri az étkezést, és túlfizetése keletkezett, akkor banki átutalással a részére az összeg visszafizetésre kerül – a szülő / gondviselő biztosítja a jóváírással érintett bankszámla számot – (NY-11_étk._térítési díj visszafizetéséhez kérelem).

Az étkezés igénybevételére, adatmódosítás bejelentésére szolgáló dokumentumok, tájékoztatók, étkeztetéssel kapcsolatos információk a www.kozim.hu honlapon, az ÉTKEZÉS menüpont alatt is elérhetőek, letölthetőek.

A közétkeztetéshez kapcsolódó személyes adatkezelésről szóló Adatkezelési Tájékoztató megismerhető a www.kozim.hu oldalon.

A kitöltött nyomtatványokat 2020. május 31.-ig szíveskedjenek postai úton eljuttatni az alábbi címre:

Közintézményeket Működtető Központ

4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.

 Nyíregyháza, 2020.05.04.

 Tisztelettel:

                                                                                                   Közintézményeket Működtető Központ

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.