Angol nyelv oktatása a Váciban

Kedves Leendő Első Osztályos Gyerekek Szülei!
Örömmel tudatom Önökkel, hogy minden eddigi tanulást segítő tevékenységeinken felül iskolánkban 2020 szeptemberétől az első osztályos gyerekek számára bevezetjük tanórai keretben az angol nyelv elsajátításának lehetőségét.
Üdvözlettel: Nagy Sándorné
                    tagintézmény-vezető

Étkezés megrendelés 2020-2021-es tanév

Tisztelt Szülő / Gondviselő!

Tájékoztatom, hogy a 2020/2021-es tanévre az intézményi étkezést a Közintézményeket Működtető Központ az iskolai tanítási napokon biztosítja.

Ebben az évben a rendkívüli helyzetre való tekintettel nem tudjuk az intézményekben a tanulók részére a nyomtatványokat kiosztani, valamint a kitöltött nyomtatványokat összegyűjteni.

Kérem, hogy a 2020/2021. tanévre vonatkozó Intézményi közétkeztetés igénybevételével kapcsolatos

 • Igénybejelentő nyomtatvány – nyomtatott nagybetűkkel kitöltött, aláírt – eredeti példányát, valamint
 • Támogatás igénybevétele esetén a támogatás igénylő nyomtatványt a jogszabály szerinti mellékleteket kitöltve, vagy szükség esetén leigazoltatva eredeti példányban
 • A kedvezményes étkezésre való jogosultság igénybe vételéhez a szükséges igazolások másolati példányait
 • Diétás étkezés esetén a szakorvosi igazolás és a legfrissebb ambuláns lap másolati példányát

2020. május 31.-ig szíveskedjenek postai úton eljuttatni az alábbi címre:

Közintézményeket Működtető Központ

4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a tanuló mégsem abban az intézményben kezdi meg tanulmányait, ahová az igénybejelentőt benyújtotta, úgy szükséges lemondó nyilatkozatot kitöltenie és címünkre eljuttatnia! Amennyiben nincs írásos lemondás, úgy a megrendelés érvényes, a lemondó nyilatkozat megérkezéséig, így azt ki kell fizetni.

További felvilágosítás kérhető telefonon (42/512-835) vagy e-mailben (etkezes@kozim.hu).

A nyomtatványok igényelhetőek munkatársainknál és a www.kozim.hu honlapon, az ÉTKEZÉS menüpont alatt is elérhetőek, letölthetőek.

A közétkeztetéshez kapcsolódó személyes adatkezelésről szóló Adatkezelési Tájékoztató is megismerhető a www.kozim.hu oldalon.

Nyíregyháza, 2020. május 06.

Közintézményeket Működtető Központ

Tanévkezdési tájékoztató a közétkeztetés igénybevételéhez 2020/2021-ES TANÉV

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tájékoztatom, hogy a 2020/2021-es tanévre az intézményi étkezést a Közintézményeket Működtető Központ az iskolai tanítási napokon biztosítja.

Étkezés megrendelése, igénybejelentés:

Gyermeke közétkeztetésben történő részvételét, a „Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez” nyomtatvány kitöltésével tudja igényelni.

 • Ált. Iskola Alsó tagozat – NY-1.-A._étk.igénybejelentő
 • Ált. Iskola Felső tagozat – NY-1.-F._étk.igénybejelentő
 • Középiskola – NY-2._étk.igénybejelentő
 • Kollégium (Ált.Isk.-i) – NY-3._étk.igénybejelentő
 • Kollégium (Középisk.-i) – NY-4._étk.igénybejelentő
 • Kollégium (SPORT) – NY-5._étk.igénybejelentő

Az igénybejelentőt a tanuló szülője/gondviselője tölti ki, írja alá.

Egy adott étkezési hónapon belül az étkezési napokra egyforma étkezésfajta (pl. TEU) és étkezés típus (normál, diétás) rendelhető, étkezési naponként nem lehet változtatni a rendelést, továbbá az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés esetén legalább a déli meleg főétkezés (ebéd) megrendelése kötelező.

Kollégiumban étkező tanulók az ebédet CSAK EGY HELYEN – vagy a kollégiumban, vagy az oktatási intézményükben – rendeljék meg!

Diétás étkezés megrendelése

Diétás étkezési igényt a „Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez”nyomtatványon kell megjelölni!

A diétás étkezés igénybevételéhez szükséges iratok – az igénybejelentő nyomtatvány mellett:

 1. Szolgáltatói adatkezelési nyilatkozat a diéta megnevezésével (későbbi időpontban kerül kiküldésre)
 2. Szakorvos által kiállított AMBULÁNS LAP
 3. Szakorvosi igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről nyomtatvány másolata – ha van – (amennyiben ezen a nyomtatványon nincs feltüntetve a diéta típusának pontos meghatározása, a szülőnek szükséges kérni egy olyan igazolást is a szakorvostól, melyen egyértelműen fel vannak tüntetve az érzékenységet kiváltó anyagok).

A szolgáltató csak így tudja biztosítani a diétás étkezést.

Étkezési kedvezmények igénybevétele

Amennyiben a tanuló jogosult valamilyen étkezési kedvezményre, akkor azt a „TÁMOGATÁS igénybejelentő” nyomtatvány kitöltésével mindenképpen szükséges jelezni! A kedvezmény jogcímétől függően a megfelelő nyomtatvány minden oldalát be kell nyújtani. (Iskolák: NY-6., Kollégiumok: NY-7.)

A kérelmező gyermekenként külön nyilatkozatot nyújt be, akkor is, ha ugyanazon intézménybe járó több gyermeke után azonos jogcímen igényli az ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetést.

Az ellátást igénylő (szülő, más törvényes képviselő) felelőssége időben benyújtani a térítési díjkedvezményre jogosító dokumentumokat, nyilatkozatokat, ennek hiányában a kedvezmény nélküli árat kell az étkezésért fizetni.

Kedvezmény típusa általános iskola

(1-8. évfolyam)

(1-8. évfolyamon felül) gimnázium, szakképzők Benyújtandó iratok
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 100% térítési díj kedvezmény / ingyenes 50 % térítési díj kedvezmény (hatósági döntés, jegyző állítja ki) Megállapításáról szóló érvényes határozat másolatát (minden oldalt) csatolni szükséges!
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 50 % térítési díj kedvezmény 50 % térítési díj kedvezmény Magyar Államkincstár (MÁK) által rendszeresített, jogosultságot igazoló, érvényességi időszakot tartalmazó dokumentum (magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló Határozat, (minden oldalt) csatolni szükséges! (ha nincs, akkor Szakorvosi igazolás)
Tartósan beteg – Sajátos Nevelési Igényű (SNI) 50 % térítési díj kedvezmény 50 % térítési díj kedvezmény a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Szakértői véleménye másolatának benyújtása (minden oldalt) csatolni szükséges!
Három vagy több gyermeket nevelnek a családban 50 % térítési díj kedvezmény 50 % térítési díj kedvezmény a TÁMOGATÁS igénybejelentő” nyomtatvány I. RÉSZ és II. RÉSZ (nyilatkozat) kitöltése. szükséges!
Nevelésbe vett gyermek 100% térítési díj kedvezmény / ingyenes 100% térítési díj kedvezmény / ingyenes a TÁMOGATÁS igénybejelentő” nyomtatvány I. RÉSZ kitöltése és III. RÉSZ/II. pont hatósági igazolása a nevelésbe vételről. (328/2011. Korm. rend. 9. mellékl.)
Utógondozói ellátásban részesülő gyermek 100% térítési díj kedvezmény / ingyenes 100% térítési díj kedvezmény / ingyenes a TÁMOGATÁS igénybejelentő” nyomtatvány I. RÉSZ kitöltése és III. RÉSZ/II. pont hatósági igazolása az utógondozásról. (328/2011. Korm. rend. 9. mellékl.)

Adatmódosítás, étkezés lemondása

A tanítási év ideje alatt minden változást írásban kell bejelenteni beérkezési határideje a tárgyhónapot megelőző hónap 20-a. (Adatváltozás nyomtatványok: Iskolák: NY-8., Kollégiumok: NY-9.)

Az étkezés típusa év közben kizárólag minden hónap 1-től változtatható meg

Végleges lemondás, kiiratkozás esetén: elszámoló egyenleg kérhető a KÖZIM elérhetőségein. A kiskorú gyermek önállóan nem mondhatja le étkezését. Minden esetben szülő, gondviselő írásos lemondó nyilatkozata szükséges (NY-10_étk._LEMONDÁS bejelentő).

Hiányzás bejelentése

Ha az étkezést – távollét, betegség vagy intézményi jogviszony megszűnése miatt – a jogosult (tanuló) nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást előre be kell jelenteni az oktatási intézményben az étkeztetéssel foglalkozó kapcsolattartónak, személyesen, írásban, telefonon vagy e-mailben.

A hiányzó tanulók étkezését –a tanuló nevének, osztályának megadásával és a hiányzás időtartamának megjelölésével – 08:45 óráig lehet lemondani az iskolák elérhetőségein.

08:45 óra előtt a lemondás a bejelentés napját követő napra, azután a lemondás a bejelentéstől számított 2. napra kerül rögzítésre a programban.

A hétfői étkezés lemondására előző hét pénteken 08:45 óráig van lehetőség.

Abban az esetben, ha a szülő/gondviselő, illetve pedagógus nem jelentette le a hiányzást, annak visszamenőleges rögzítésére lehetőség nincs. A hiányzás bejelentése a szülő/gondviselő felelőssége.

Középfokú intézményekben 9. osztálytól kezdődően minden tanuló csak étkezési jeggyel veheti igénybe az étkezést! Lemondás az étkezési jegyek leadásával történik.

Aki nem veszi fel az étkezési jegyét előző hónap végéig, annak az étkezési szokása törlésre kerül a következő hónaptól addig, amíg étkezési jegyét fel nem veszi.

Étkezési térítési díj fizetésének módjai

Az étkezési térítési díj fizetési módját is az igénylés időpontjában kell jelezni a KÖZIM felé a „Nyilatkozat az étkezés igénybevételéhez” nyomtatványon az erre a célra kijelölt pontban:

 • Banki átutalással Általános iskoláknál a 11744003 – 15802255 – 10010000 számú bankszámlára,
  Középiskoláknál a 11744003 – 15802255 – 02130000 számú bankszámlára.

Az utalás beazonosítása érdekében a számla utalásakor minden esetben a tanuló azonosítóját a számlán megadott formátumban (az azonosító megtalálható az értesítő e-mailben is) az utalás közlemény rovatában kötelező feltüntetni, ennek hiányában az átutalás beazonosíthatatlanná válik, és visszautalásra kerül.

 • Készpénzátutalási megbízással (csekken). A tanuló részére a számlák kiosztásával együtt kerül átadásra a csekk.
 • Csoportos beszedési megbízással, amelynek feltételeiről munkatársunk nyújt felvilágosítást.
 • Készpénzzel (Csak a Bárczi és Ridens iskolákban). A tanulók részére hónap elején a fizetési összegről szóló értesítés alapján.

Az étkezési térítési díjat egy havi időtartamra legkésőbb a tárgyhónap 20. napjáig meg kell fizetni csekken, át kell utalni, csoportos beszedési megbízással rendezni, illetve készpénzzel befizetni a KÖZIM étkezési alszámlájára.

A befizetett összegből/összegekből mindig a legkorábban keletkezett rendezetlen étkezési térítési díj számla kerül kiegyenlítésre, részben, vagy egészben.

A befizetendő étkezési térítési díj összegéről, az esetleges hátralék összegéről tájékozódhatnak személyesen, telefonon (42/512-835) vagy e-mailben (etkezes@kozim.hu) az étkezési nyilvántartásért felelős ügyintézőknél.

Ha a tanuló a továbbiakban már nem kéri az étkezést, és túlfizetése keletkezett, akkor banki átutalással a részére az összeg visszafizetésre kerül – a szülő / gondviselő biztosítja a jóváírással érintett bankszámla számot – (NY-11_étk._térítési díj visszafizetéséhez kérelem).

Az étkezés igénybevételére, adatmódosítás bejelentésére szolgáló dokumentumok, tájékoztatók, étkeztetéssel kapcsolatos információk a www.kozim.hu honlapon, az ÉTKEZÉS menüpont alatt is elérhetőek, letölthetőek.

A közétkeztetéshez kapcsolódó személyes adatkezelésről szóló Adatkezelési Tájékoztató megismerhető a www.kozim.hu oldalon.

A kitöltött nyomtatványokat 2020. május 31.-ig szíveskedjenek postai úton eljuttatni az alábbi címre:

Közintézményeket Működtető Központ

4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 1.

 Nyíregyháza, 2020.05.04.

 Tisztelettel:

                                                                                                   Közintézményeket Működtető Központ

A költészet napjára emlékezünk

115 évvel ezelőtt, 1905. április 11- én született József Attila. Születésnapja 1964 óta a költészet napja hazánkban. A magyar lírát ünnepeljük a 20. század egyik legnagyobb magyar költőjének születésnapján.

Első osztályosok beíratása

Nyíregyháza település intézményeinek kijelölt felvételi körzetei utcák szerinti bontásban 2020

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

 

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézménye esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.

 

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

 

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására 2020. április 28- 29. május 05-06. 12-13. naponta 8-16 óráig van lehetőség.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

 

[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6) bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

 

Víz világnap – megemlékezés

Poór Anikó
Víz
Mikor hallatszik folyók, patakok üde csobogása,
mint a természet szívének enyhe dobogása.
És ez a dobogás! De sok életerő!
Ember, állat ihat, és a virág is kinő,
De jaj! A szív, mely éltetőnk pumpája,
már nem oly erős, mert az ember rongálja.
Szennyvízzel mérgezi több milliárd éves tüdejét
és neki mindez még nem elég.
Mert mi mindent köszönhet e gyönyörű anyagnak,
mos, főz vele, télen korcsolyázik,
nyáron úszik benne, este a kádban ázik.
Majd mikor jön a természet büntetése,
az árvizek dühöngő vad tüntetése,
megtorolja sérelmeit, mintha hozzánk beszélne,
s kérne, hogy szennyvíznek, olajnak végre legyen vége.
E kérdés teljesülése földünk egységes érdeke!

Eredményhirdetés informatikából

A Megyei Alkalmazói Informatika Verseny eredményhirdetésére 2020.03.12-én csütörtökön 14,00 órától kerül sor a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Digitális Közösségi Alkotóműhelyében (4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.).

Matematikaverseny

A Gárdonyi Géza matematika versenyen Nouar Ádám 6. osztályos tanulónk az előkelő 7. helyen végzett a 25 induló közül.

Gratulálunk neki!